Jaarvergadering

feb 24, 2016 by

                             Algemeen Belang Ameland          Secretariaat: Oosterlaan 18, 9161 AC Hollum-Ameland.   Uitnodiging: voor de Algemene ledenvergadering van Algemeen Belang Ameland op   donderdagavond 3 maart 2016, aanvang 20.30 uur, in “de Griffel” te Hollum.    Agenda:  1.      Opening  2.      Notulen van de jaarvergadering 25 maart 2015  3.      Mededelingen en Ingekomen stukken    4.      Jaarverslag penningmeester boekjaar 2014/ 2015             met verslag kascommissie   5.   Voorstel tot aanpassing contributie tot € 5,00 p.p.   6.   Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar P.J. IJnsen                                                7.   Algemene beschouwingen door onze raadsleden    8.   Pauze    9.   Rondvraag  10.   Sluiting         Wij rekenen op uw komst. Aspirant leden en belangstellenden zijn van harte welkom  Het bestuur.   PS. Mocht u geen vervoer hebben, dan kunt u bellen met Jan B. Wijnberg of  Piet IJnsen, tel resp: 06-54366722 of...

read more

Openbare bijeenkomst

nov 23, 2014 by

    Openbare bijeenkomst Algemeen Belang Ameland nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare bijeenkomst met als thema:   “De toekomst van de (ouderen)zorg/de Stelp”.    Deze bijeenkomst zal plaats vinden op vrijdagavond  28 november aanvang 20.00 uur in Hotel “de Amelander Kaap”.  Wij zullen dan onze eerder aangegeven plannen presenteren. Het Bestuur.                                                                                ...

read more

Gemeentewet

nov 7, 2014 by

Artikel 17 van de Gemeentewet 1.De raad vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten. 2.Voorts vergadert de raad indien de burgemeester het nodig oordeelt of indien ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit de raad bestaat schriftelijk, met opgave van redenen, daarom...

read more

Vragen aan het college

nov 7, 2014 by

SCHRIFTELIJKE VRAGEN op grond van artikel 32 van het reglement van orde van de Raad van de gemeente Ameland  aan het COLLEGE, ingediend door de leden van de fracties van de Partij van de Arbeid en Algemeen Belang Ameland:   Nu de sluiting van de Stelp door Pasana een feit is, hebben we de volgende vragen voor u: 1.       Wat zijn de directe en indirecte gevolgen van dit besluit voor bewoners en medewerkers? 2.       In de krant staat dat Pasana de komende tijd samen met andere zorgaanbieders “naarstig op zoek” gaat naar een oplossing. Redelijk laat in onze ogen, het was toch al lange tijd duidelijk dat er geen toekomst was weggelegd voor o.a. de Stelp. Heeft het College al eens nagedacht over oplossingen voor het wegvallen van de voorzieningen van de Stelp (inc....

read more

Extra raadsvergadering

nov 7, 2014 by

Geachte voorzitter/griffier, Namens de raadsleden van de P v/d A en ABA dien ik een verzoek in voor het houden van een extra raadsvergadering deze week en wel over het actuele punt: de ontwikkelingen bij Pasana en voor Ameland toegespitst de ontwikkelingen bij de Stelp. Op grond van art 32 van het reglement van orde van de Raad hebben de beide fracties hierover een aantal vragen geformuleerd, waarvan zij graag zagen dat die in deze openbare raad mondeling worden beantwoord. De redenen voor een  extra raadsvergadering is uiteraard het voorgenomen besluit van Pasana en wat de gevolgen daarvan met zich meebrengt naar de bevolking, plus dat er een stukje duidelijkheid moet komen, in het openbaar, wat het college in deze heeft gedaan en nog doet en waar we staan. Met vriendelijke groeten, namens beide...

read more

Gedachtenspinsels van de ABA voorzitter...

jun 16, 2014 by

Gedachtenspinsels voorzitter ABA juni...

read more