HET KLANKBORD VAN DE FRACTIE:

Algemeen Belang heeft meer dan een fractie bestaande uit drie leden. Natuurlijk zijn bestuurders en raadsleden het uithangbord van Algemeen Belang Ameland, maar een lokale partij kan alleen goed functioneren indien men weet wat er in de achterban leeft. En daarom heeft Algemeen Belang Ameland een klankbordgroep.

Deze breed samengestelde groep komt voor elke commissievergadering bijeen om met de fractieleden niet alleen de agenda’s te bespreken, maar ook zaken aan de orde te stellen die leven binnen de Amelander gemeenschap. Alles komt aan bod. En dat is maar goed ook, want de raadsleden zijn ook maar mensen die over een beperkte hoeveelheid tijd beschikken. En in een periode waarin het blijkbaar onvermijdelijk is het gros van de schaarse tijd te besteden aan vergaderingen en het bestuderen van ingewikkelde rapporten, bestaat het gevaar dat de kleine, maar voor de meeste mensen vaak heel belangrijke dingen van alledag ondersneeuwen. Het zijn dit soort zaken die door de klankbordgroep onder aandacht van de raadsleden worden gebracht.

Maar er gebeurt meer in dat informele overleg. Veel leden van deze ondersteunende groep beschikken over uitgebreide kennis op alle mogelijke gebieden. Maar ze hebben niet de aspiratie, de tijd of de mogelijkheden om bijvoorbeeld te kandideren voor de gemeenteraad. Wel voelen ze zich sterk betrokken bij alles wat op en rond het eiland speelt. En dus wordt er op de bijeenkomsten met de raadsleden ook vaak heftig gediscussieerd over grootschalige projecten zoals de veerdam, vaarverbinding, (ouderen-) zorg, onderwijs, kustversterking, landbouw , recreatie en toerisme de niet onbelangrijkste woningbouw.

Kortom, Algemeen Belang Ameland is meer dan een lokale partij in  Friesland met drie raadsleden. Het is een partij die op de achtergrond gevoed wordt door een breed samengestelde groep die de vrouwen en mannen die ons eiland mede besturen scherp houdt.