Ledenvergadering Algemeen Belang Ameland

Uitnodiging: voor de ledenvergadering van Algemeen Belang Ameland
op
dinsdagavond 30 januari  2018, aanvang 20.30 uur,
in Bar- Eetcafé “de Griffel” te Hollum.

 Agenda:

 1.  Opening

 2.  Notulen van de jaarvergadering 21 december 2017

 3.  Mededelingen en Ingekomen stukken

 4.  Jaarverslag penningmeester en kascontrole

 5.  Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Joke Mosterman.
      Het bestuur stelt kandidaat Peter Wilbrink.

 6.  Algemene beschouwingen door onze raadsleden

 7.  Pauze

 8.  Vaststelling verkiezingsprogramma 2018- 2022

 9.  Vaststelling kandidatenlijst verkiezingen

10. Rondvraag

11.  Sluiting

Wij rekenen op uw komst. Aspirant leden zijn van harte welkom.

Het bestuur.

Mocht u geen vervoer hebben, dan kunt u bellen met Jan B. Wijnberg
of  Piet IJnsen, tel resp: 06-54366722 of 06-53259220