Partijprogramma 2022-2026

 1. Bestuur
 2. Leefbaarheid & toerisme
 3. Verkeer
 4. Infrastructuur & veiligheid
 5. Wonen
 6. Veerverbinding
 7. Behoud Amelander verenigingsleven
 8. Behoud Amelander tradities & historisch medegebruik
 9. Vleijen & de Aanleg
 10. Natuur
 11. Landbouw
 12. Kennismaking met de eilander politiek
 13. Begeleid wonen
 14. Ouderenzorg
 15. Onderwijs
 16. Sport

Bestuur

We hebben de samenleving de laatste jaren zien verharden en verschillende groepen mensen staan steeds vaker tegenover elkaar. Binnen de eilander politiek hebben we dit ook gezien en de kiezer heeft vier jaar geleden een duidelijke boodschap afgegeven. We hebben deze boodschap als Algemeen Belang Ameland serieus genomen. De laatste twee jaar heeft Algemeen Belang Ameland zijn verantwoordelijkheid genomen en laten zien in staat te zijn tot een belangrijke bijdrage aan het eiland brede bestuur van onze gemeente. We zijn van mening dat ons eiland in rustig bestuurlijk vaarwater moet blijven, met een goede samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit om ook de komende vier jaar betrouwbaar bestuur te kunnen realiseren en de grote uitdagingen van de komende jaren het hoofd te kunnen bieden.

→ Algemeen Belang Ameland zal zich constructief blijven opstellen bij het besturen van ons eiland. Fatsoenlijk bestuur en samenwerking is belangrijk om een onafhankelijke gemeente te blijven.
→ Algemeen Belang Ameland als partij wil zich de komende jaren verder verjongen.

Leefbaarheid en toerisme

De laatste jaren wordt door steeds meer Amelanders druk ervaren op het dagelijks leven door het toerisme. Uiteraard zijn we met zijn allen afhankelijk van dit toerisme voor onze inkomsten. We zijn echter van mening dat het tijd wordt om onszelf de vraag te stellen of de balans tussen toeristische druk en leefbaarheid niet zoek is geraakt. Ondernemers vinden steeds moeilijker personeel, werknemers ervaren te hoge werkdruk, door de grote vraag naar huisvesting van toeristen gaan de vastgoedprijzen door het dak en onze tradities en feesten komen onder druk te staan. Het constante gevoel van drukte zorgt ervoor dat mensen steeds minder tijd en energie hebben voor het verenigingsleven, gezin en vrienden. De grens van de hoeveelheid toeristen die de Amelander samenleving
aankan, is volgens ons bereikt.

→ Terughoudend zijn met wijzigingen van bestemmingsplannen ten gunste van het bouwen van nieuwe grootschalige hotels, appartementencomplexen, bungalowparken en overdreven grote vakantiehuizen. Bestemmingsplannen elke tien jaar opnieuw beoordelen, zodat probleemsituaties als met Aqua Plaza niet meer ontstaan. Nieuwe appartementen binnenshuis en het verbouwen van kampeerhuizen naar appartementen wel blijven toestaan.
→ Er moet een nieuw evenementenbeleid komen, waarbij de werkwijze van Terschelling als uitgangsbasis kan worden genomen. De mening van de eilanders moet worden getoetst via een grootschalige enquête. Bij het organiseren van een evenement moet er worden gekeken naar de balans tussen wat een evenement het eiland oplevert en kost.
→ Buiten het hoogseizoen niet meer dan één grootschalig evenement per maand.
Amelander evenementen, gebruiken en feesten moeten voorrang krijgen.

Verkeer

Er is steeds meer een gevoel van drukte op het eiland waar te nemen, grotendeels door het toenemende aantal voertuigen. Algemeen Belang Ameland vindt dat er stappen moeten worden ondernomen om voornamelijk het aantal auto’s te beperken. Het begint te schuren met de leefbaarheid, veiligheid en het eilandgevoel. Daarnaast ervaren steeds meer ondernemers, problemen met het vervoer van genoeg vracht naar Ameland. Tot slot kunnen Amelanders vaak niet boeken omdat de boten steeds vaker vol zitten. Dit beperkt de bewegingsvrijheid van ons Amelanders. De auto wordt door toeristen vooral gebruikt voor het bagagevervoer, dus door dit op een andere manier grootschalig te faciliteren, kan
de noodzaak van het meenemen van een auto worden beperkt. Daarnaast moet het gebruik van auto’s op meer plaatsen worden ontmoedigd, waardoor het aantal
bewegingen van auto’s die wel naar het eiland komen, zoveel mogelijk wordt beperkt.

→ Het reduceren van het aantal auto’s dat naar Ameland komt.
→ Het starten van een pilot met grootschalig bagagevervoer van de veerboot naar
vakantieaccommodaties. De kunst afkijken bij de fietsverhuurders.
→ Onderzoek laten doen naar het inzetten van pendelbussen en meer en goedkoper openbaar vervoer.
→ Kijken naar de verhouding tussen autotarieven voor de boot en parkeertarieven in Holwerd.
→ Kijken naar de manier waarop Norderney omgaat met auto’s van toeristen. Wel
toestaan om mee te nemen, maar alleen om naar de accommodatie rijden.
→ Er moeten voor Amelanders in bepaalde situaties standaard plekken beschikbaar zijn op de veerboot.

Infrastructuur en verkeersveiligheid

Op meerdere plekken op Ameland is de infrastructuur in te slechte staat. Er moet meer geld worden vrijgemaakt om achterstallig onderhoud in te halen. Daarnaast is Algemeen Belang Ameland voorstander van het verder uitbreiden van het aantal fietspaden, waar mogelijk ook binnen de dorpsgrenzen. Door nieuwe tweewielers als elektrische fietsen en scooters, choppers en bakfietsen is de druk op het bestaande netwerk te hoog geworden. Op Ameland zijn op meerdere plekken verbeteringen mogelijk met betrekking tot de verkeersveiligheid. Algemeen Belang Ameland wil hier serieus werk van gaan maken. Voor verbeteringen van de verkeer doorstoom in de dorpen wil Algemeen Belang Ameland de uitkomsten van de nieuwe gemeentelijke vervoersvisie afwachten. Hierin zal onder
andere de effectiviteit van verschillende maatregelen worden bekeken. Bovenal willen we echter het aantal auto’s op Ameland verminderen en het openbaar vervoer verbeteren, wat in zijn algemeen moet leiden tot minder verkeersdrukte op het eiland.

→ Inhalen van achterstallig onderhoud infrastructuur.
→ Uitbreiden fietsinfrastructuur, bijvoorbeeld bij de Zwarteweg en Fenneweg.
→ Oplossingen verzinnen voor gevaarlijke punten, zoals de Pastoor Scholtenweg en Strandweg in Buren, Strandweg Nes, ingang Ballum vanaf de Jelmeraweg en bij het Pannekoekhuis in Hollum.

Wonen

De afgelopen periode is een goed begin gemaakt met de nieuwbouw van zowel koop- als huurwoningen. Dit in combinatie met een aanpassing van de huisvestingsverordening geeft mogelijkheden voor de Amelander. We zijn echter nog lang niet klaar met het oplossen van de woonproblematiek, denk daarbij o.a. aan de duurzaamheidsslag die we de komende jaren nog moeten maken en de problematiek rond personeelshuisvesting. De afgelopen jaren zijn de kosten voor het bouwen van een woning enorm opgelopen. Hier moet op worden geanticipeerd. De inzet voor de komende tijd moet wat Algemeen Belang Ameland betreft liggen op het realiseren van goedkopere huisvesting. Hierbij moet worden gedacht aan studio’s en appartementen, die betaalbaar zijn voor starters en alleenstaanden. Daarnaast moet er worden gekeken naar het tekort aan personeelshuisvesting. Hierbij wordt vaak gedacht aan zomerpersoneel dat slechts tijdelijk blijft. Echter, met het oog op de krapper wordende arbeidsmarkt, moet er in eerste instantie werk worden gemaakt van het aanbod permanente huisvesting voor bijvoorbeeld zorg- en onderwijspersoneel en horeca vakmensen in vaste dienst, zoals koks.

→ Het gemeentebeleid met betrekking tot het bouwen van nieuwe woningen, moet worden verlegd naar het bouwen van grotere aantallen goed betaalbare studio’s en appartementen.
→ Er moeten woningen beschikbaar worden gesteld voor werknemers met essentiële beroepen. Het kan niet zo zijn dat geschikte en noodzakelijke verplegers en leraren hier niet komen werken omdat er geen huisvesting beschikbaar is.
→ Samen met de horeca- en recreatiesector moet worden gewerkt aan een oplossing voor het tekort aan personeelshuisvesting.
→ Algemeen Belang Ameland is voorstander van zelf bewoningsplicht.
→ Bij het in de toekomst bouwen van grotere en duurdere huurwoningen, moet eerst worden geïnventariseerd wat de vraag hiernaar is.
→ De locaties van de huidige Stelp en een deel van het bouwgebied aan de Polderweg, worden door Algemeen Belang Ameland gezien als geschikte locaties voor studio’s of appartementen. Ook willen we onderzoek doen naar de mogelijkheden van begeleid wonen op de locatie van de huidige Stelp.

Veerverbinding

Uiteraard vindt Algemeen Belang Ameland dat de situatie met de veerverbinding alle aandacht verdient. Er wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd in opdracht van het Rijk over de beste oplossing voor de lange termijn. De resultaten van dit onderzoek worden in 2023 verwacht. Daarnaast staat voor 2029 de concessie van de veerdienst op het programma. Algemeen Belang Ameland houdt de ontwikkelingen omtrent de vaargeul nauwlettend in de gaten. Met het oog op de keuzes die in de toekomst moeten worden genomen, is het van belang een nieuwe vervoersvisie op te stellen.

→ Op korte termijn optimaal blijven baggeren, ook boven het baggerplafond.
Rijkswaterstaat heeft dit toegezegd en we moeten dit streng in de gaten blijven houden.
→ Algemeen Belang Ameland heeft twijfels over de optie van het verplaatsen van de veerdam in Nes. De huidige veerdam is logisch gesitueerd en heeft goede aansluiting op bestaande infrastructuur.
→ Algemeen Belang Ameland vindt varen op tij geen realistische optie.

Behoud Amelander verenigingsleven

Het verenigingsleven is de laatste jaren onder druk komen te staan. Gedeeltelijk heeft dit te maken met de individualisering van de samenleving, maar ook corona heeft een negatieve invloed gehad. Daarnaast heeft het verenigingsleven, net als de politiek, moeite met het aantrekken van jonge leden. Het verenigingsleven, of dit nu molenvrijwilligers zijn of biljarters, is zo belangrijk voor zoveel mensen en de samenleving als geheel. Ook het muzikaal talent, waar zoveel Amelanders hun eiland mee associëren, wordt nog maar veel te weinig ontwikkelt. Hier moet verandering in komen en de gemeente kan hier een faciliterende rol in spelen. Ook met het oog op het afnemende saamhorigheidsgevoel en de alsmaar toenemende eenzaamheid binnen de samenleving, ook onder jongeren, is het wenselijk om het verenigingsleven een nieuwe boost te geven. We moeten Amelanders weer samenbrengen.

→ Beschikbaar houden van locaties voor het uitvoeren van hobby’s en verenigingsleven.
→ Bestaande centra anders inrichten, zodat het plekken worden waar mensen samen kunnen komen om dingen te organiseren en creëren. Terug naar het dorpshuis idee.
→ Meer aandacht voor muziekonderwijs, zowel in groepsverband als individueel.
→ Kinderen en jongeren vanuit school kennis laten maken met wat ons eiland te bieden heeft aan verenigingsleven.

Behoud Amelander tradities en historisch medegebruik

Wat betreft de Amelander tradities, is er steeds meer druk van buitenaf. Het lijkt wel of er steeds minder mag. Algemeen Belang Ameland maakt zich hier zorgen over. Eilander tradities zijn wat ons Amelander maakt en is belangrijk voor het saamhorigheid- en geluksgevoel op ons eiland. Algemeen Belang Ameland zal zich blijvend sterk maken voor het behoud van eilander tradities als vissen, jagen, netje zetten en strandrijden. Hierbij moet zoveel mogelijk worden samengewerkt met de andere partijen en eilanden, om zo sterk mogelijk te staan richting de instanties die hier over beslissen. Ons raadslid Jan Wijnberg is één van de voortrekkers wat betreft het behoud van historisch medegebruik.

→ In gesprek blijven met instanties en overheidspartijen om te zorgen dat onze tradities mogelijk blijven.

Vleijen en De Aanleg

De Vleijen is één van de belangrijkste recreatiegebieden van ons eiland, maar zwaar verouderd. Algemeen Belang Ameland wil de Vleijen een update geven. Tegelijkertijd willen we De Aanleg een extra impuls geven. Tot slot vinden we dat er in het algemeen te weinig speeltuinen in de dorpen te vinden zijn.

→ Planmatige opwaardering van de Vleijen en de Aanleg. Bij de Vleijen het deel met de skatebaan beter integreren in de rest van het gebied.
→ Kijken naar de mogelijkheden van nieuwe speeltuinen of daar waar nodig opwaardering van bestaande speeltuinen in alle dorpen.

Natuur

De natuur op Ameland is belangrijk, maar houdt steeds minder ruimte over. De laatste jaren zien we steeds vaker rijwielen op plaatsen die hier niet thuis horen. Stikstof van industrie elders daalt hier neer, wat zorgt voor vergrassing en de biodiversiteit staat onder druk. De meeste natuurgebieden op Ameland staan onder beheer van terreinbeheerders. Algemeen Belang Ameland vindt dat er meer aandacht naar de natuur op Ameland moet. Mede op het initiatief van Algemeen Belang Ameland, is in januari van dit jaar het groenplan ‘Ruimte voor waardevol groen’ aangenomen. Dit zorgt er onder andere voor dat er een klankbordgroep komt waar men terecht kan met vragen en opmerkingen. Een van de grote onderdelen van het nieuwe groenplan is het nieuwe maaibeleid, waarbij later
wordt gemaaid en rekening wordt gehouden met biodiversiteit en jaarlijkse verschillen in het weer.

→ De samenwerking tussen de verschillende terreinbeheerders en de gemeente moet worden bevorderd en inzichtelijk worden gemaakt voor de burger. Duidelijker formuleren waar de balans tussen economisch gewin en acceptabele druk op de natuur ligt.
→ Vorm geven aan de klankbordgroep en aan de nog op te richten groenhoek op de gemeentelijke website.
→ Algemeen Belang Ameland staat volledig achter de nieuwe plannen voor het
gemeentelijke groenonderhoud, waardoor onder andere bermen later worden gemaaid.

Landbouw

De agrarische sector is een niet weg te denken bedrijfstak op ons eiland. Het werken als agrarisch ondernemer staat echter al jaren onder druk door landelijk beleid en het lijkt er niet op dat deze regeldruk zal verminderen. Het aantal boerenbedrijven op Ameland is aan het afnemen en ook deze trend lijkt door te zetten. Algemeen Belang Ameland vindt het belangrijk dat er agrarische ondernemers op Ameland blijven en vindt dat de gemeente waar mogelijk moet meewerken en meedenken aan het toekomstbestendig maken van deze sector. In enkele gevallen kan het keurmerk ‘Amelands product’ economische waarde toevoegen aan producten uit de landbouw. De samenwerking tussen voltijds
agrarische bedrijven, deeltijdboeren en hobbyboeren enerzijds en de vogelwachten anderzijds, geeft mooie resultaten op het gebied van weidevogelbeheer.

→ Waar mogelijk faciliterende steun bieden aan de agrarische sector om toekomstbestendig te blijven.
→ Onderzoek doen naar de mogelijkheid van het oprichten van een coöperatie voor particulier natuurbeheer, waar elke Amelander aan kan deelnemen.

Kennismaking met de eilander politiek

Er is landelijk sprake van een afnemende interesse in politiek bij jongeren. Amelander partijen kunnen ook moeilijk aan nieuwe jonge leden komen. Algemeen Belang Ameland zou graag leerlingen van de BWS in het kader van het schoolvak staatsinrichting kennis willen laten maken met de eilander politiek.

→ Leerlingen van de BWS raadsvergaderingen laten bezoeken.
→ Leerlingen van de BWS zelf ‘gemeenteraadje’ laten spelen.
→ Oprichten van een partij neutrale denktank van jongeren, zodat ze ideeën kunnen aandragen voor de toekomst en kennismaken met de eilander politiek.

Ouderenzorg

De huisvesting van ouderen op ons eiland is zó belangrijk. Het kunnen blijven wonen op het eigen eiland van de wieg tot het einde van ons leven, hoort bij de Amelanders. In de afgelopen raadsperiode is de bouw van de nieuwe Stelp in een beslissende fase terecht gekomen. Op dit moment legt de architect de laatste hand aan de tekeningen. De nieuwbouw zal bestaan uit twaalf zorgappartementen in een prikkelarme omgeving met daarbij een huiskamer, 32 woonzorg appartementen en vier zorgstudio’s voor eerstelijns zorg. In dit vroege stadium wordt een contract gesloten met bouwbedrijf Dijkstra-Draaisma, dat is uitgekozen door het bouwteam. Dit is om op voorhand te realiseren hoe het best het bouwplan kan worden ingestoken, waardoor bouwkosten verminderd kunnen worden. Ook het vervolgtraject kan daarmee worden versneld . De nieuwe Stelp, het bestaande sportcomplex en sociaal cultureel centrum ‘Ons Hol’, zullen elkaar positief beïnvloeden.

→ Algemeen Belang Ameland blijft zich inzetten voor een snelle realisering van de nieuwe Stelp

Onderwijs

We zien op basis van prognoses, dat het aantal leerlingen voor het volgen van onderwijs op de langere termijn afneemt. Dit zal gevolgen hebben voor het lager onderwijs alsook voor het voortgezet onderwijs. Besturen van het openbaar- en christelijk onderwijs hebben de intentie uitgesproken om een bestuurlijke fusie op West-Ameland te onderzoeken. Verder zou Algemeen Belang Ameland in het onderwijs graag meer aandacht zien voor het Amelander dialect en de Amelander cultuur. In samenwerking met de stichting Amelander musea, de gemeente en diverse verenigingen, zouden we de leerlingen van de basisscholen en BWS graag meer kennis laten maken met wat ons eiland te bieden heeft op het gebied van cultuur en natuur.

→ Algemeen Belang Ameland wacht met belangstelling de uitkomsten van het onderzoek naar de bestuurlijke fusie van de openbare en christelijke basisscholen af.
→ Algemeen Belang Ameland wil met diverse partijen kijken of er een programma kan worden gemaakt om jonge eilanders meer te laten leren over hun eigen leefomgeving. Dit kan tevens leiden tot hernieuwde interesse in het verenigingsleven en historische mede gebruiken.

Sport

Sportmogelijkheden moeten worden afgestemd op de vraag en behoefte vanuit de
bevolking. Is er behoefte aan nieuwe sporten en wat betekent dit dan voor de sportaccommodaties en sportcomplexen? De sportaccommodaties zijn enigszins gedateerd en niet duurzaam. Er loopt hierover een onderzoek en dat volgen we belangstellend. Sporten is goed voor de mens en dat geldt ook voor onze gasten. Ameland als sporteiland ondersteunen we, maar moet ook worden gericht op de eilanders zelf en niet slechts op sportevenementen.

→ Algemeen Belang Ameland is van mening dat het aanbod van sportaccommodaties moet worden afgestemd op de vraag vanuit de samenleving en dat aanwezige accommodaties moeten worden verduurzaamd.