Ledenvergadering Algemeen Belang Ameland

Op dinsdagavond 10 maart 2020 houdt Algemeen Belang Ameland haar jaarlijkse ledenvergadering in Bar- EetcafĂ© “de Griffel” in Hollum, aanvang 20.30 uur

De Agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen van de ledenvergadering van 30 januari 2019
 3. Mededelingen en Ingekomen Stukken
 4. Jaarverslag penningmeester en kascontrole
 5. Bestuursverkiezing : aftredend en herkiesbaar Piet IJnsen
  Het bestuur stelt kandidaat Piet IJnsen
 6. Pauze
 7. Algemene beschouwingen door onze raadsleden, w.o.
  actuele zaken en toelichting op de coalitievorming
 8. Rondvrsg
 9. Sluiting

Wij rekenen op uw komst. Aspirant leden zij van harte welkom.